Leerlingenzorg

Samenwerkingsverband / passend onderwijs

Het kan zijn dat een leerling ondanks de extra zorg problemen blijft houden. In dat geval vragen we hulp van externe deskundigen. Wij hebben hiervoor diverse voorzieningen en specialisten vanuit het samenwerkingsverband Zuid Kennemerland, waarbij onze school is aangesloten.
Het samenwerkingsverband doet bijvoorbeeld onderzoek naar leermogelijkheden van kinderen, biedt extra begeleiding aan kinderen en geeft informatie en tips aan leerkrachten.

Dyslexie

De Sint Adalbertusschool hanteert het dyslexieprotocol. Dit om kinderen met lees- en spellingproblemen vroegtijdig te signaleren en te helpen. Mogelijke dyslectische kenmerken worden gemeld aan de ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers kunnen dyslexie laten diagnosticeren door een externe instantie. Dit proces staat beschreven in ons dylexieprotocol.

Fysiotherapie

Regelmatig bezoekt de kinderfysiotherapeut onze school. Kinderen, die voor hun motorische ontwikkeling fysiotherapie nodig hebben, kunnen (na overleg en goedkeuring door ouders/verzorgers) dit op school tijdens lesuren krijgen.

Pestprotocol

Op onze school hanteren we een Protocol tegen pesten. Dit protocol beschrijft op welke manier we aan het werk gaan om pesten op onze school te voorkomen. Daarin beschrijft het protocol ook de stappen die gezet zullen worden als er toch sprake is van pestgedrag. Dit protocol vindt u op deze site onder het onderdeel 'praktisch'.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Op school werken we met de methode 'Kanjertraing'. Wekelijks worden lessen uit deze methode gegeven. Daarnaast wordt er dagelijks in Kanjertaal gepraat. Ook hebben we een werkgroep gedrag. Zij richten zich op vragen die rondom dit thema spelen. Soms individueel, soms groep specifiek. Twee keer per jaar wordt in iedere groep een sociogram afgenomen en in de groepen 5 t/m 8 een leerlingvragenlijst. Daardoor krijgen wij inzicht in de sociale verhoudingen binnen de groep, maar ook hoe de leerling zich voelt. Waardoor we de leerlingen nog beter in beeld krijgen. 

Verteljuf

Al een paar jaar is er voor de kinderen een vertrouwenspersoon op school in de vorm van een verteljuf. Wij willen graag dat onze kinderen zich prettig en veilig op school voelen. Natuurlijk kunnen er wel eens minder prettige dingen gebeuren en daar kan een kind last van hebben. Dan kan het kind de behoefte voelen om zijn of haar verhaal aan iemand te vertellen.

Om de kinderen zelf de kans te geven te praten over wat hen bezig houdt, hebben wij bij ons op school de mogelijkheid tot een gesprek met de verteljuf. De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden geleid door juf Corine (IB-er). Kinderen kunnen zichzelf hiervoor aanmelden en worden dan zo snel mogelijk opgehaald voor een gesprek.  

© 2013-2022 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl